రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

The dubious privilege of a freelance writer is he’s given the freedom to starve anywhere.
- S.J. Perelman

Sunday, November 2, 2014

సాంకేతికం 

పేల్చేస్తారు క్యానన్ బ్లాస్టర్లు!
మోహన్- కృష్ణ 

No comments: