రివ్యూలు, సాంకేతికాలు, స్క్రీన్ ప్లే సంగతులు...

టికెట్లు దొరకడం యోగం, సినిమాలు చూడడం భోగం, రివ్యూలు రాయడం రోగం!

24, ఫిబ్రవరి 2015, మంగళవారం

చెక్ లిస్ట్ -2

Screenplay Check list 
Problems discovered by : Syd Feild           Arranged by : Sikander


 STRUCTURE
1. Scenes are too expository, and the characters explain too much. ( X )                                                   
 2.The characters are too thin, and do not reveal anything about themselves. ( X )  
3. Screenplay not paying attention to the budget. ( X )                                                                                   
4. Story resolution is not paid off. (√  )                              
5. The ending does not work. (√  )                                                                                    
6. The ending is too soft, too weak, confusing. (√  )                                                                       
7. The ending seems contrived, too predictable, unsatisfying.  (√  )                     
8. The main character dies [ the easy solution ] ( X )                                                                           
9. The main character disappears in the end.  ( X )                                                                                     
10. The surprise twist comes out of nowhere. ( X )                                   
11. Every thing happens too fast. ( X )                           
12. Ending is not big or commercial enough. (√  )                                                                                        
13. Ending is too big and there might be a budget problem. ( X )              
14. Story line seems unstructured. (√  )
15. The character’s conflict is too internal. (√  )                           
16.  Dialogue is too wordy, too explanatory. ( X )              
17.  Scenes are too long with not enough action. (√  )                              
18. Story line is thin and episodic.  (√  )                          
19. Story  points have to be explained over and over again. ( X )              
20. The script is too long. (√  )
21. The story is not visual enough. (√  )               
22. Conflict  is expressed thr. dialogue, not action. (√  )                            
23. Characters are reactive, rather than active. (√  )                              
24. The second act is weak and  too long. (√  )                            
25. The action goes non stop. ( X )              
26. Action scenes are too detailed, with too much description. ( X )              
27. The stakes are not high enough. (√  )                           
28. The action is dull and boring, and goes from interior to interior to interior.  (√  )                         
29. The scenes have no dramatic pay- off. (√  )                         
30. The action is in complete, something seems to be missing. (√  )                             
31. The story line gets lost. (√  )                             
32. The dramatic need of the main character is unclear. (√  )                              
33. The scenes are loaded with too much information. ( X )              
34.  Dialogue is too direct, too melodramatic. ( X )              
35. There are too many characters. ( X )              
36. Characters are not true to the emotional reality of the scenes. (√  )                          
37. The tempo of the scenes are too slow or too fast. (√  )                             
38. Incidents and characters are not paid-off. (√  )                            
39. Scenes lack direction ( a line of development) ( X )              
40. No transitions between scenes. (X)
41. Scenes are too long, too expository. (X)
42. Tempo is too slow. (√  )                              
43. Too much or not enough info is being revealed. ( X )                
44. Too many plot twists, turns, and contrivances. ( X )              

CHARACTER

45. The main character is a loner and has no one to talk to. (√  )                               
46. The main character has no point of view. (√  )                            
47. The action is too thin. (√  )                            
48. The story line is too episodic, too jerky, and needs transitions. ( X )              
48. The story seems confusing. (√  )                             
49. Something seems to be missing. (√  )                             
50. The story wanders around and gets bogged down in too many details. (√  )                
51. There seems to be a lack of action. (√  )                             
52. The story goes  in too many directions. ( X )              
53.The characters are too talky and explain too much. ( X )              
54. The dialogue is too direct, too specific. ( X )              
55. The characters are flat, one dimensional. (√  )                              
56. There is no circle of being. (√  )                               
57. Character’s actions are predictable. (√  )
58.  The material is flat and boring. (√  )                            
59. Relationship between the characters are weak and undefined. (√  )                             
60. Saying the same thing over and over again. ( X )              
61. There is no subtext, the story is too thin. (√  )                             
62. Main character is too passive, too reactive. (√  )                             
63. Character conflicts are too thin. (√  )                           
64. The dialogue is dull, un interesting. (√  )                               
65. Conflict is expressed in dialogue, not action. (√  )                            
66. The story is predictable and contrived. (√  )
67. The main character explains too much about  himself / herself. ( X )              
68. The main character is not sympathetic. ( X )              
69. The main character is too reactive, too internal, seems to disappear off the page. ( X )              
70.  All the characters  sounds  the same. ( X )              
71. Minor characters are more interesting, stronger than the main character. ( X )              
72. Relationships are too vague, not clearly defined. ( X )              
73. Dialogue is too literary, too flowery,  too obvious. ( X )              
74. The main characters is  dull, boring. (√  )                             
75. The characters lack depth, dimension. (√  )                           
76. The character’s emotional arc is too thin and undefined. (√  )                            

PLOT
77. Too many characters. ( X )              
78. The main character is too weak, over powered by other characters. (√  )                           
79. Scenes are too long, too complicated. ( X )                                                                            
80.  There seems to be two stories in one. ( X )              
81. The story builds too slowly, and wanders off in too many directions. (√  )
82. Characters are not defined.  (√  )                            
83. Characters are too internal. (√  )                              
84. The minor characters seems to take over action. ( X )                                                                              
85. Story lacks tension and suspense. (√  )                
86. The  story line is too plotty, too complex, things happen too fast. ( X )              
87.  Story is too vague, too thin, too contrived. (√  )                              
88.  Too many plot twists and turns. ( X )              
89.  Dialogue is too talky, too direct. ( X )              
90.  Characters are flat, one- dimensional. (√  )                           
91.  Main character is not very sympathetic. ( X )              
92. Character always react to the situation, and has no point of view. (√  )                             
93.  Minor characters stand out more than main character. ( X )              
94. The script is too long. (√  )                            
95. Story is episodic, too expository. ( X )              
96. Too many things happen, with no focus in the story line. ( X )              
97. The story is told in words, not picture. (√  )                            
98. The action does not move the story forward. ( X )              
99. The dramatic premise is not clear. (√  )                            
100.  Who is the main character? ( X )              
101.  Characters are too expository. ( X )              
102.  Main character is too passive, reactive. ( X )              
103.  There are too many characters. ( X )              
104.  Everything has to be explained. ( X )              
105.  The first act is too long. ( X )              
106.  The story line is choppy, disjointed. ( X )              
107.  Too much happens too fast. ( X )              
108.  Visual arena is too static. ( X )              
109.  Story seems confusing, too complex. ( X )              
110. Events are contrived, predictable. (√  )
111.  The stakes are not high enough. (√  )              
112.  Not enough visual action. (√  )              

                                                                           ***


Problems  : 62 for 112

55.35% of the screenplay is  erroneous